Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

                                                                                                                                 

 

 

Kinnekulle Badmintonklubbs stadgar

  

antagna  den 1/6 1982

fastställda av årsmötet den 15/6 1982

Reviderade av årsmötet 5/9-2013

 

Stadgarna gäller för Kinnekulle Badmintonklubb, Götene med föreningsnummer 5021-01 medlem i Svenska Badmintonförbundet. Organisations nummer 802441-8520

 Föreningen har sin hemort i Götene kommun

 

Föreningens mål och inriktning

 

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få rekreation eller uppnå tävlingsresultat


STYRDOKUMENT
 

Verksamhetsidé

Idrotten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt avseende. Idrotten skall utformas så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den.

 

Idrotten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

All verksamhet skall bedrivas utan politisk, religiös eller etnisk påverkan och skall verka som ett internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. På detaljnivå gäller verksamhetsplanen som antas på årsmötet

 
Vision/
Att alla som deltar i föreningens verksamhet ska
uppleva kvalitetstid oavsett ålder och ambitionsnivå, genom hela livet! Föreningen ska också sträva efter att engagera alla i verksamheten på såväl motions som tävlingsnivå, samt att därigenom verka för fysisk fostran och ett gott kamratskap. Även föräldrars deltagande och engagemang i verksamheten ska stimuleras. Verksamheten ska vara utformad så den passar alla nivåer av spelare. 

 

Värdegrund/

Jag är mot andra som jag vill att de ska vara mot mig.
Jag lyssnar på den som pratar
Jag låter bli att mobba
Jag använder ett vårdat språk
Jag utsätter inte någon för kränkningar
Jag tar hand om mig själv och andra
Jag är rädd om mina och andras saker
Jag ger beröm till mig själv och andra när vi gör bra saker
Jag låter bli att använda droger
Jag kommer i tid

Vi vill:

tillsammans ge goda förutsättningar för alla att trivas i Kinnekulle Badmintonklubb

 verka för att alla såväl våra våra barn och ungdomar  liksom vuxna spelare får förståelse för de grundläggande värderingar som krävs för att vara medlemmar i föreningen 

 

– att främja aktning för varje människas egenvärde.

 

Det innebär:

 

 Ingen skall utsättas för mobbning.

 Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas, främlingsfientlighet och intolerans skall bemötas liksom könsdiskriminering.

 Det grova språket skall ej accepteras.

 Föräldrar och barn och alla medlemmar skall involveras i detta arbete och känna väl till de regler som vi gemensamt följer.

 

Medlemskap

§ 1.                      Medlemskap

Medlem intags i föreningen efter att medlemsavgift betalts.  Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom uppenbar misstanke att syftet med medlemskapet kan vara att skada klubbens verksamhet eller annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen.

Medlem som arbetat som styrelseledamot eller tränare i minst 15 år utses till Hedersledamot i föreningen och betalar ingen avgift.

 

§ 2.                      Utträde

Medlem som inte betalt stadgade avgifter föregående verksamhetsår anmodas att till nästkommande verksamhetsår göra detta inom 60 dagar efter utskickat inbetalningskort

Underlåter medlemmen att göra detta och inte förebringat skäl till anstånd, som kan godkännas av styrelsen, skall medlemmen anses ha frivilligt utträtt ur föreningen. Strykning ur medlemsregistret sker efter styrelsebeslut. och meddelas medlemmen skriftligen.

 

Medlem, som har anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan, skall betala förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

 § 3.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller påtagligt skadat föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras innan medlemmen givits tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande.

Beslut om uteslutning samt skälen till detta skall meddelas medlemmen i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Beträffande avgiftsfrågor räcker det med kopia på styrelsebeslut avsänt som vanligt brev.

 I beslutet skall anges, vad medlemmen har att iaktta om han/hon vill överklaga beslutet (se RF:s stadgar § 79,80).

 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den förutvarande medlemmen vad avser stadgeenliga avgifter.

 

Medlemsavgifter och medlemskort/

§ 4.

Medlemmen betalar en avgift som fastställts av årsmötet och gäller per säsong 1/7-30/6.

Junior är man som längst t.o.m. 18 år

 

Medlemskort är personligt och får icke överlåtas eller utlånas.

 Deltagande i tävling och uppvisning/

§ 5.

Medlem får inte utan styrelsens (eller om styrelsen så bestämmer - vederbörande ansvarig enligt föreningens organisation) medgivande representera föreningen. Alla anmälningar ska ske via föreningen. Om tävling eller uppvisning hålls utanför Norden, krävs medgivande också från Svenska Badmintonförbundet. Brott mot detta kan innebära uteslutning då det är föreningen som är ansvarig för anmälningar och därtill hörande avgifter.

 

Styrelsen

§ 6.

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter, varav tre väljs vid jämt årtal och tre vid udda årtal, jämte två suppleanter.

 

Mandatet för föreningens ordförande är två år. Ordförande väljs udda år.

Mandattiden är två år för ordinarie styrelseledamöter, ett år för suppleanter

Ledamot och suppleant i styrelsen väljs av ordinarie årsmötet bland röstberättigade medlemmar.

 Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång eller är ledamot förhindrad närvara inträder den suppleant som står i tur. Eventuellt fyllnadsval skall göras vid föreningsmöte eller nästa ordinarie årsmöte.

 Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande och kassör vid det konstituerande styrelsemötet.

 § 7.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då efter vederbörlig kallelse minst tre ledamöter är närvarande. Beslut kan även tas enligt metoden ”per capsulum” som innebär att man beslutar per telefon och skickar runt ett protokoll för underskrift och godkännande av alla styrelsens ledamöter.

 § 8.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning.

 

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.

 

Ordföranden representerar föreningen när årsmötet inte pågår eller styrelsen inte sammanträder.

 § 9.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning

Firmateckning/
I Kinnekulle Badmintonklubb är föreningens ordförande och kassör firmatecknare var för sig.

 Möten 

§ 10

Med klubben hålls/

  • ordinarie årsmöte under september månad
  • ordinarie föreningsmöte två gånger årligen
  • extra möte när så erfordras

 Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte och föreningsmöte skall ske på föreningens hemsida senast 14 dagar före mötet. Hemsidan är föreningens officiella kungörelseorgan.

 Vid kallelse till styrelsemöte skall bifogas föregående styrelsemötes protokoll samt dagordning för i kallelsen angivet sammanträde. Suppleanter kallas samtidigt till samtliga styrelsemöten. Kallelsen sker via e-mail senast 14 dagar innan mötet

 § 11

Rösträtt tillkommer:

 

Medlem som betalt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 14 år, samt ständiga medlemmar.

 Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har närvaro och yttranderätt men inte förslagsrätt.

 

§ 12

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 § 13.

Vid årsmötet förekommer följande ärende/

1                           Fråga om mötets behöriga utlysande

2                           Kontroll av vilka som är röstberättigade

3                           Val av ordförande och sekreterare för årsm.       

4                           Val av 2 justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet

5                           Styrelsens berättelse/

                             Verksamhetsberättelse

                             Ekonomisk berättelse

6                           Revisorernas berättelse

7                           Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

8                           Val av/

                             a)Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordf. för en tid av två år

                             b)Tre ledam. till styrelsen för en tid av två år

                             c)Två suppl. i styrelsen för en tid av ett år

                             d)Två ombud till VBF:s årsmöte

                             e)Valberedning för en tid av ett år, 3-5 ledam      varav en sammankallande

                             f)Två revisorer jämte två suppleanter för en         tid av ett år. (I detta val får icke styrelsens             ledamöter deltaga)

9                           Fastställande av årsavgift

10                        Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

11                        Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

12                        Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem    minst 14 dagar (                förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben minst 30 dagar) före mötet.

                     

 

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

 

§ 14

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmötet till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 - 30/6

 

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) sänds till revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmötet.

 

§ 15

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast åtta dagar före ordinarie årsmöte.

 

Beslut

 

§ 16

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten).

Vid voteringen bestäms utgången - utom frågor som nämns i § 18 - genom enkel majoritet.

 

Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag

 

§ 17

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan inte varit uppe i föredragningslistan.

 

Stadgefrågor

 

§ 18

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

 

§ 19

Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt, idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas Svenska Badmintonförbundet och Västergötlands Badmintonförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans samt vinst och förlusträkningar.

 

§ 20

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

 

Ordförande och vice ordföranden är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Tävlingskalender Franklin G Medium

 

Badminton Sweden

Via denna länk hittar Du alla tävlingar
när de ska anmälas och rankinglistor

_____________________________

Aktuella Rankinglistor

_________________________________Här kan Du strema badminton från seriespel, tävlingar mm.
SolidSport har inlett ett samarbete med Svensk Badminton
Mycket nöje :-)
______________________________

Europeiska Badmintonförbundet
_____________________________

Internationella Badminton 
Förbundet. Tävlingar ranking mm
_____________________________

 


Kinnekulles Sponsorer: 


Dafgards Line RGB - med frizon_001

 

ICA Kvantum Götene_001

gotenehus_logo[1]


 

kottex-logo[1]

 

 
 


Vill Du sponsra Kinnekulle maila oss

Vi har olika förslag............
 
Handla alltid genom Sponsorhuset Både Du och Kinnekulle Badminton tjänar på det.

_____________________________________

GRÄSROTEN/
Stötta Kinnekulle badmintonklubb i Gräsroten
så vi får vi  vara med och dela på 50 miljoner.
I år (2016) fick vi 2117:- som vi tackar Er för
Anmäl dig via logon längst upp. Vi är i dag 59 st!!!

http://www.sponsorhuset.se/kinnekullebadmintonklubb/butik/svenskaspel


Tävlingskalender

- See more at: http://badminton-kal.nysida.se/#sthash.MFA1nAHv.dpuf

swish_logo_primary_RGB

Betala med swish i Kinnekulle
Lägg in koden 123 494 41 95
istället för telefonnummer


 

 

Om   Du funderar på något maila
This is a mailto linkRacketservice
Markus Erlandssont har från 18/2-2018 hand om vår racketservice. Han strängar rack och Du når honom på telefon 0735757069. Markus tar över efter Rickard som börjat studera. Han träffas även i Källbyhallen tisdagar och de flesta torsdagar 18-20,00


  

Besökare fom 23 mars 2009


 

 

 

 

 

 


 

Postadress:
Kinnekulle BMK - Badminton
Bengt Ingemarsson, Paddelvägen 1
53170 Lidköping

Kontakt:
Tel: 0705460105
E-post: This is a mailto link

Se all info